mgr inż. Joanna Rejnowska

 

Zadania szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa

1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanych w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki.

2. Opracowanie i wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

3. Pomoc nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

4. Współpraca z rodzicami i środowiskiem na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu. Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

5. Prowadzenie szerokiej akcji profilaktycznej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów.

6. Bieżące działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży.

7. Przekazywanie Radzie Pedagogicznej informacji, nowości dotyczących bezpieczeństwa i profilaktyki.

8. Dokumentowanie działań.

9. Doskonalenie własne w zakresie zapobiegania przemocy, uzależnieniom, profilaktyki i współpracy w tych działaniach z różnymi podmiotami.