Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

 

Wstęp

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobro- piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. 

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna
i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

& 1
Postanowienia ogólne

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Wolontariusz -to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolny Klub  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania            w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Szkolne Klub Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe.

Opiekę nad Klubem sprawuje nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację Dyrektora Szkoły. Opiekun czuwa nad tym, aby działalność Klubu była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu. Opiekun Klubu zajmuje się sprawami organizacyjnymi Klubu, a także jest łącznikiem między uczniami a Dyrektorem Szkoły.

& 2

Cele działania

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego.

2.Zaangażowanie młodzieży do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.

3. Rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym

6. Rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, np. praca w świetlicy szkolnej i pomoc nauczycielom w organizowaniu zajęć różnego typu.

7. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.

8. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ziębicach. 

& 3

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne
i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:

• na terenie szkoły i na rzecz szkoły: 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym  Współpraca ze świetlicą szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży, 

 Współpraca z Samorządem Szkolnym. Włączanie się w organizację imprez szkolnych

•poza terenem szkoły:

 Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne. Współpraca
z MOPS  w Ziębicach

& 4

Wolontariusze

 1. wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
 2. wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
 3. warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
 4. po wstąpieniu do Klubu wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole;
 5. członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontariacką w wymiarze, który nie utrudni im nauki
  i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
 6. członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
 7. członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
 8. członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach     i warsztatach dla wolontariuszy;
 9. każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
 10. każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
 11. każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w  Regulaminie Klubu;
 12. wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza. Każdy członek Koła ma prawo do:
 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi mu  zadaniami,

 Każdy członek Koła ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

& 5
Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

1) Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;

 1. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariacką
  i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi  w § 132 Statutu Szkoły;
 2. Formy nagradzania:
 1. pochwała dyrektora na szkolnym apelu,
 2. przyznanie dyplomu,
 3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,
 4. pisemne podziękowanie do rodziców,
 5. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. 

& 6

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu i zadania koordynatorów

 1. 1)Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;
 2. 2)Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;
 3. 3)Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 4. 4)Na koniec każdego semestru odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności;

Zadania koordynatorów

 • Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy.
 • Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
 • Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
 • Reprezentowanie wolontariuszy
 • Przyjmowanie i odwoływanie członków Klubu.
 • Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
 • Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

& 7 

Sposoby ewaluacji:

 • ankieta dla wolontariuszy;
 • sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu;
 • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
 • zdjęcia z imprez;
 • podziękowania od osób i instytucji;
 • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy;

&8  

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu.

3. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Klubu.