PEDAGOG SZKOLNY: PANI AGNIESZKA BOMBA

(Gabinet Na II Piętrze)


Poniedziałek 8.00 – 13.15
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 14.00 

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

I. Zadania ogólne

1. Prowadzenie rejestru uczniów potrzebujących wzmożonych działań opiekuńczo-wychowawczych.
2. Stała kontrola realizacji obowiązku szkolnego: * Działania dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego: * Dochodzenie przyczyn nie spełniania obowiązku szkolnego
3. Pedagogizacja rodziców: * Indywidualne kontakty z rodzicami dotyczące rozwiązywania trudności dydaktycznych i wychowawczych. * Diagnoza rodzinna. *Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę nad rodzinami. *Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. *Udział w zebraniach z rodzicami
4. Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze  zawodu: * Gromadzenie informacji na temat możliwości dalszej edukacji uczniów – informowanie uczniów, wychowawców i rodziców. * Organizowanie spotkań młodzieży z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. *Prowadzenie cyklu warsztatów zawodoznawczych dla uczniów klas III gimnazjum. 

II Profilaktyka wychowawcza

1. Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki: * Objęcie uczniów różnymi formami pomocy ( organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, świetlicy socjoterapeutycznej)
* Współpraca z takimi instytucjami jak: Kurator Sądowy, Sąd Rodzinny, Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dzieci i ich problemów szkolnych. Podejmowanie środków zaradczych.
3. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy: * Współpraca z   wychowawcami i nauczycielami w zakresie pracy   z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze. * Współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej. *Rozpoznawanie warunków życia, spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy
3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci  i młodzieży
4. Prowadzenie działalności wychowawczej: *Profilaktyka uzależnień. *Propagowanie zdrowego trybu życia i promocja zdrowia *Zachęta do świadomego stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą.* Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. * Eliminowanie przemocy wśród uczniów 
5. Opieka zdrowotna: * Rejestr grup dyspanseryjnych – aktualizacja danych dotyczących stanu zdrowia uczniów – współpraca z pielęgniarką, lekarzem

III Praca korekcyjno-wyrównawcza

1. Organizowanie pomocy w likwidacji deficytów rozwojowych i w wyrównywaniu braków:
* Współpraca z wychowawcami i nauczycielami dotycząca sposobów pracy z uczniem mającym trudności dydaktyczne. *Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. *Organizacja zajęć wyrównawczych, logopedycznych .*Prowadzenie rejestru uczniów zakwalifikowanych na w/w zajęcia. *Udostępnianie rodzicom materiałów pomocnych w rozwiązywaniu trudności. 

IV Indywidualna opieka psychologiczno-pedagogiczna

1. Udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych. * .Rozmowy indywidualne, rozmowy w zespołach klasowych i grupach rówieśniczych. *Diagnoza rodzinna i poradnictwo. *Współpraca z Poradnią Rodzinną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Kuratorem Sądowym, Rzecznikiem Praw Dziecka.

2. Realizowanie postanowień Sądu Rodzinnego, zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: * Gromadzenie dokumentacji dotyczącej spraw rodzinnych uczniów
*Bieżąca współpraca z Sądem Rodzinnym- sporządzanie opinii o uczniach i ich środowisku rodzinnym. *Realizowanie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpraca z wychowawcami.  *Informowanie nauczycieli o wynikach badań psychologiczno-pedagogicznych ucznia, dbałość o realizowanie zaleceń poradni w pracy  z uczniami.
*Współpraca z instytucjami rodzinnymi

V Organizowanie pomocy w zakresie potrzeb materialnych

1. Organizowanie pomocy i opieki uczniom z rodzin wielodzietnych rozbitych, sierot, półsierot oraz rodzin zastępczych: *.Prowadzenie i aktualizacja wykazów uczniów z poszczególnych grup. *Rozpoznawanie warunków materialno-bytowych uczniów i ich rodzin.
*Poradnictwo dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej dotyczące uzyskiwania pomocy (wskazywanie instytucji). *Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. *Pomoc rzeczowa uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (zeszyty, podręczniki, odzież, itp.). *Pomoc rodzicom uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w uzyskaniu stypendium szkolnego i dofinansowania podręczników szkolnych.