mgr Agnieszka Bomba

(Gabinet Na II Piętrze)

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HENRYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Poniedziałek 8.00 – 13.10
Wtorek 9.00 – 15.00
Środa 8.00 – 13.00
Czwartek 8.00 – 13.00
Piątek 10.00 – 13.00 

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

I. Zadania ogólne

1. Prowadzenie rejestru uczniów potrzebujących wzmożonych działań opiekuńczo-wychowawczych.
2. Stała kontrola realizacji obowiązku szkolnego:
* Działania dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego:
* Dochodzenie przyczyn nie spełniania obowiązku szkolnego
3. Pedagogizacja rodziców:
* Indywidualne kontakty z rodzicami dotyczące rozwiązywania trudności dydaktycznych i wychowawczych.
* Diagnoza rodzinna.
*Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę nad rodzinami.
*Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
*Udział w zebraniach z rodzicami
4. Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze  zawodu:
*Gromadzenie informacji na temat możliwości dalszej edukacji uczniów – informowanie uczniów, wychowawców i rodziców.
* Organizowanie spotkań młodzieży z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.
*Prowadzenie cyklu warsztatów zawodoznawczych dla uczniów klas III gimnazjum. 

II Profilaktyka wychowawcza

1. Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki:
* Objęcie uczniów różnymi formami pomocy ( organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, świetlicy socjoterapeutycznej)
* Współpraca z takimi instytucjami jak: Kurator Sądowy, Sąd Rodzinny, Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dzieci i ich problemów szkolnych. Podejmowanie środków zaradczych.
3. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy:
* Współpraca z   wychowawcami i nauczycielami w zakresie pracy   z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
* Współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
*Rozpoznawanie warunków życia, spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy
3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci  i młodzieży
4. Prowadzenie działalności wychowawczej:
*Profilaktyka uzależnień.
*Propagowanie zdrowego trybu życia i promocja zdrowia
*Zachęta do świadomego stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą.
*Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.
*Eliminowanie przemocy wśród uczniów 
5. Opieka zdrowotna:
* Rejestr grup dyspanseryjnych – aktualizacja danych dotyczących stanu zdrowia uczniów – współpraca z pielęgniarką, lekarzem

III Praca korekcyjno-wyrównawcza

1. Organizowanie pomocy w likwidacji deficytów rozwojowych i w wyrównywaniu braków:
*Współpraca z wychowawcami i nauczycielami dotycząca sposobów pracy z uczniem mającym trudności dydaktyczne.
*Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. *Organizacja zajęć wyrównawczych, logopedycznych .
*Prowadzenie rejestru uczniów zakwalifikowanych na w/w zajęcia. *Udostępnianie rodzicom materiałów pomocnych w rozwiązywaniu trudności. 

IV Indywidualna opieka psychologiczno-pedagogiczna

1. Udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
*Rozmowy indywidualne, rozmowy w zespołach klasowych i grupach rówieśniczych.
*Diagnoza rodzinna i poradnictwo.
*Współpraca z Poradnią Rodzinną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Kuratorem Sądowym, Rzecznikiem Praw Dziecka.

2. Realizowanie postanowień Sądu Rodzinnego, zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
* Gromadzenie dokumentacji dotyczącej spraw rodzinnych uczniów
*Bieżąca współpraca z Sądem Rodzinnym- sporządzanie opinii o uczniach i ich środowisku rodzinnym.
*Realizowanie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpraca z wychowawcami. 
*Informowanie nauczycieli o wynikach badań psychologiczno-pedagogicznych ucznia, dbałość o realizowanie zaleceń poradni w pracy  z uczniami.
*Współpraca z instytucjami rodzinnymi

V Organizowanie pomocy w zakresie potrzeb materialnych

1. Organizowanie pomocy i opieki uczniom z rodzin wielodzietnych rozbitych, sierot, półsierot oraz rodzin zastępczych:
*.Prowadzenie i aktualizacja wykazów uczniów z poszczególnych grup.
*Rozpoznawanie warunków materialno-bytowych uczniów i ich rodzin.
*Poradnictwo dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej dotyczące uzyskiwania pomocy (wskazywanie instytucji).
*Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
*Pomoc rzeczowa uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (zeszyty, podręczniki, odzież, itp.).
*Pomoc rodzicom uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w uzyskaniu stypendium szkolnego i dofinansowania podręczników szkolnych.