KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję,:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego z siedzibą w Henrykowie (57-210) przy ul. Polnej 9.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
sph@oswiata-ziebice.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHInspektorem ochrony danych jest Marek Herejczak, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: iod@gceis.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNAPani/Pana dane oraz dane dziecka/podopiecznego będą przetwarzane gdy:
Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, w szczególności w odniesieniu do realizacji działań
edukacyjno-wychowawczych oraz sprawozdawczych, na podstawie
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 poz.
900 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. 2022 poz. 2230 z późn. zm.) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2022 poz. 868 z późn. zm.).
W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w
treści zgody.
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCHW związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych oraz danych dziecka/podopiecznego w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: Podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Media, portale społecznościowe, strony internetowe, w zakresie i celu określonym w udzielonej przez Pani/Pana zgodzie.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHPrzysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści  swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 606-950-000
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHPodanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w tym zakresie będzie skutkowało odmową realizacji usług.