KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE. nr 119.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów, ich opiekunów prawnych, nauczycieli  i pracowników szkoły, firm  i instytucji  współpracujących  jest: Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie  z siedzibą: ul. Polna 9  57-210 Henryków  NIP 887-16-80-539 tel. 74 8105 020 poczta e-mail: sekretariat@sphenrykow.szkola.pl zwana dalej Administratorem reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych w jednostce. Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw.

                                                                                        Sławomir Kozieł                                                                                  Inspektor Ochrony Danych

              Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail:iod@oswiata-ziebice.pl lub listownie na adres Administratora.

3. Dane osobowe uczniów, ich opiekunów prawnych, pracowników i inne są przetwarzane  w celu realizacji  zadań statutowych szkoły  i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem sytuacji prawnie przewidzianych.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 pkt. a  RODO, to znaczy, że osoba której dane dotyczą, lub jej opiekun prawny wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych i art. 6 ust.1 pkt c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja  zadań statutowych.

6. Posiadają Państwo prawo do:                                                                                     —-żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,                                                   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  00-193 Warszawa,  ul. Stawki 2.

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,   w tym profilowaniu.

8. Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług, a następnie zgodnie z przepisami archiwalnym.

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Administrator nie planuje przetwarzania danych w innym celu niż były one zbierane.