mgr inż. Joanna Rejnowska

 

 

PLAN PRACY RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Prawa i obowiązki szkolnego rzecznika praw ucznia:

– Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.

– Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.

– Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum

problemów przestrzegania praw ucznia.

Zakres obowiązków Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:

Szkolny Rzecznik może:

– Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.

– Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkolnego.

– Organizować konfrontacje wyjaśniające.

– Za zgodą ucznia uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem.

– Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków do

pełnego  i harmonijnego rozwoju i poszanowania ich godności. Stoi na straży praw ucznia

określonych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o systemie oświaty i

innych przepisach prawa, a w szczególności:

– prawa do rzetelnej informacji

– prawa do bezpiecznej nauki

– prawa do życia bez przemocy  i poniżania

– prawa do wypowiedzi

– prawa do stowarzyszenia

– prawa do swobody myśli, sumienia, religii.

Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,

wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Wszystkie działania podejmuje się w najlepiej rozumianym interesie każdego ucznia.

Rzecznik zobowiązany jest  do udostępnienia zainteresowanym wszelkich szkolnych

regulaminów, informowanie o prawach ucznia i obywatela. Uczeń może wystąpić do        

niego wcelu uzyskania porady lub wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach

problematycznych, spornych i nietypowych.

Rzecznik może wystąpić nie tylko w interesie indywidualnego dziecka, ale także całego

zespołu- grupy uczniów, nawet całej klasy.

Uczeń zawsze może być pewien dyskrecji ze strony Rzecznika Praw Ucznia i z całą

pewnością nie podejmie on żadnych działań bez zgody ucznia lub jego rodziców.

Sytuacje konfliktowe są rozwiązywane przy współdziałaniu  wszystkich zainteresowanych

stron. Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania

stron. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy

dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami w

konflikcie. Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania

mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

Rzecznik nie może wyręczać wychowawcy w pełnieniu jego obowiązków.

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

  • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dn. 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę  dn. 30 kwietnia

1991 roku ( Dz. U. Nr 120 poz. 526, 527)

  • Ustawa o systemie Oświaty z dn.18 lutego 1991 roku ( Dz. U. Nr 95 poz. 452 z

późniejszymi zmianami)

WAŻNE TELEFONY: 

116-111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje ( www.fdn.pl)

0 800 12  12 12- Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

0 800 120 002- „Niebieska linia”- przemoc w rodzinie

0 800 100 100- „Helpline” – pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie  oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych.