Świetlica Szkolna w Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Cele pracy opiekuńczo – wychowawczej realizowane w ramach zajęć:

– Zapewnianie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
– Utrwalanie wiadomości szkolnych.
– Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej oraz organizowanie zespołowej nauki.
– Pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości i predyspozycji oraz ich twórcze wykorzystywanie.
– Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce poprzez zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
– Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.
– Mobilizowanie uczniów do współpracy oraz wzajemnej pomocy.
– Rozwijanie inteligencji emocjonalnej, empatii, umiejętności skutecznego porozumiewania się oraz rozwiązywania konfliktów.
– Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
– Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
– Uczenie właściwego korzystania z dóbr przyrody, motywowanie do jej ochrony.
– Propagowanie zdrowego stylu życia.
– Przygotowywanie do właściwego spędzania czasu wolnego
poprzez wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

Świetlica szkolna poleca