Świetlica Szkolna w Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Cele pracy opiekuńczo – wychowawczej realizowane w ramach zajęć:

– Zapewnianie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.
– Utrwalanie wiadomości szkolnych.
– Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej oraz organizowanie zespołowej nauki.
– Pomaganie w odkrywaniu własnych możliwości i predyspozycji oraz ich twórcze wykorzystywanie.
– Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce poprzez zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
– Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.
– Mobilizowanie uczniów do współpracy oraz wzajemnej pomocy.
– Rozwijanie inteligencji emocjonalnej, empatii, umiejętności skutecznego porozumiewania się oraz rozwiązywania konfliktów.
– Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
– Dbanie o dobre imię i honor szkoły.
– Uczenie właściwego korzystania z dóbr przyrody, motywowanie do jej ochrony.
– Propagowanie zdrowego stylu życia.
– Przygotowywanie do właściwego spędzania czasu wolnego
poprzez wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

Aneks nr 1

do Regulaminu świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARSCoV-19. Wchodzi w życie 01.09.2020 r.

1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Przed wejściem do świetlicy uczniowie mają obowiązek dezynfekcji rąk.  Wchodząc i wychodząc ze świetlicy uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa.  

3. Uczniowie są zobowiązani do zajmowania miejsca dla danej grupy klasowej wyznaczonego przez nauczyciela. Po zajęciu miejsca uczniowie mogą zdjąć maseczkę. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach świetlicowych.

4. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.

5. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

7. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne rzeczy i korzystają wyłącznie z przyniesionych przez siebie przyborów szkolnych, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.

8. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych, umywalki i kranu.

9. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko przed szkołą z zachowaniem reżimu sanitarnego.

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

11. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się telefonicznie.

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół  i placówek od 1 września 2020r.

Świetlica szkolna poleca