Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Cyfrowa Polska rozpoczął nabór do nowego programu „Granty PPGR
– wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, w związku z tym, Burmistrz Ziębic zaprasza rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Ziębice do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Poniżej najistotniejsze informacje.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Ziębice. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

  • sprzęt komputerowy zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej lub średniej,
  • rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
  • rodzic zobowiąże się do corocznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w siedzibie Urzędu Miejskiego  lub w miejscu zamieszkania rodzica.

WARUNKI UDZIAŁU

W ramach udzielonego Gminie Ziębice grantu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy (komputer lub laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny), osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR.
  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych (np. projekt Zdalna Szkoła/Zdalna Szkoła Plus) lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

SPOSÓB APLIKOWANIA

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka
lub Oświadczeniem ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do dnia 21.10.2021 r.:

  • dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Ziębice – w sekretariacie szkoły,
  • dla uczniów uczęszczających do szkół poza Gminą Ziębice w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10, 57-200 Ziębice.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 74 816 38 37.