Centrum Nauki 2.0 w Gmina Ziębice

Nasza Szkoła przystąpiła👣👣👣 do projektu „Centrum Nauki 2.0 w Gminie Ziębice ” w ramach projektu uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach realizowanych na terenie szkoły jak i poza placówką🌏⛰️🏞🏕

Projekt „Centrum Nauki 2.0 w Gminie Ziębice”

Od września 2022 r. w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Ziębice rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Centrum Nauki 2.0 w Gminie Ziębice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu: 01.09.2022- 30.06.2023

Wartość projektu: 412 513,75 zł

Kwota dofinansowania: 335 713,75 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacyjnej, jakości kształcenia i oferty kształcenia dla uczennic i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej w Henrykowie oraz Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów realizowane poza szkołą (wycieczki edukacyjne).

Realizacja powyższych zajęć wynika z potrzeby rozwijania kompetencji przydatnych w dalszej edukacji i kształceniu zawodowym, a także wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z terenów słabiej rozwiniętych, z ograniczonym dostępem do dóbr kultury i edukacji w stosunku do uczniów z dużych miast.